Niniejszy dokument dotyczy strony pn. IOD Katowice™ (https://iod.katowice.pl) oraz działań i usług z nią związanych.

Regulamin składa się z czterech części: CZĘŚĆ I opisuje zasady używania plików cookies, transmisję danych i tworzenie tzw. logów serwera; CZĘŚĆ II opisuje zasady przetwarzania danych osobowych; CZĘŚĆ III opisuje ogólne zasady korzystania ze strony, w tym zasady licencjonowania treści i zasady odpowiedzialności. Dołożono starań, aby dokument nie zawierał niedomówień, ale też żeby jego objętość była możliwie mała.

  • W dokumencie używane jest pojęcie „Właściciel IOD Katowice™” , należy przez to rozumieć osobę fizyczną, .
  • W dokumencie używane jest pojęcie „Użytkownik”, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z IOD Katowice™.

Korzystając z IOD Katowice™, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie wskazane przez Właściciela IOD Katowice™ zasady.

CZĘŚĆ I

Strona IOD Katowice™ wykorzystuje pliki cookies. Są one używane w celach technicznych, w tym do utrzymania sesji użytkownika, dostosowania zawartości strony czy zapewnienia bezpieczeństwa. Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Strona wykorzystuje rozwiązanie Google reCAPTCHA w celu ochrony formularzy elektronicznych przed automatycznym wypełnianiem. W ramach tej funkcjonalności dostawca usługi gromadzi i przetwarza dane na własnych warunkach wskazanych pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl.

Transmisja danych pomiędzy Użytkownikiem, a stroną IOD Katowice™ zasadniczo jest szyfrowana protokołem HTTPS.

IOD Katowice™ tworzy tzw. logi serwera. Logi zapisywane są automatycznie i zawierają dane techniczne na temat wszystkich nawiązanych połączeń do serwera. Logi służą do administrowania stroną i serwerem oraz do generowana statystyk oglądalności. Dane techniczne zbierane w logach, zasadniczo nie są kojarzone z podawanymi odrębnie przez Użytkownika danymi osobowymi, co jednak nie wyklucza faktu, że w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać powiązane.

CZĘŚĆ II

Administratorem danych osobowych jest Właściciel IOD Katowice™.

Wyróżnić należy następujące zasadnicze przypadki przetwarzania danych osobowych:

  • Obsługa komentarzy dodawanych przez użytkowników bloga tematycznego. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*, tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. System informatyczny nie pozwala na dodanie komentarza (przetworzenie formularza) bez zaznaczenia pola oznaczonego tekstem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. Zgoda udzielona zostaje Właścicielowi IOD Katowice™, przez Użytkownika (autora komentarza). Zgoda obejmuje dane osobowe podane w formularzu oraz publiczny adres IP Użytkownika. Zgoda udzielona jest w celach obsługi i publikacji komentarza, w tym publikacji na stronie IOD Katowice™ danych osobowych zawartych w polach formularza pn. „Komentarz”, „Nazwa” i „Witryna internetowa”. Dane przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego. Dane osobowe Właściciel IOD Katowice™ powierza do przetwarzania w zakresie obsługi technicznej dostawcy serwera obsługującego stronę internetową (tj. Bizmedia.pl Sp. z o.o.) oraz dostawcy konta poczty elektronicznej (tj. Bizmedia.pl Sp. z o.o.).
  • Przeprowadzanie testów egzaminacyjnych on-line w zakresie certyfikacji osób. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*, tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. System informatyczny nie pozwala na wysłanie testu (przetworzenie formularza) bez zaznaczenia pola oznaczonego tekstem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. Zgoda udzielona zostaje Właścicielowi IOD Katowice™, przez Użytkownika (osobę przystępującą do egzaminu). Zgoda obejmuje dane osobowe podane w formularzu, tj. imię nazwisko i datę urodzenia Użytkownika. Zgoda udzielona jest w celu wydania certyfikatu potwierdzającego zaliczenie testu egzaminacyjnego. Wystawienie certyfikatu następuje automatycznie z chwilą wysłania poprawnie wypełnionego testu egzaminacyjnego, podane dane nie są zapisywane na serwerze, z chwilą wygenerowania certyfikatu następuje zakończenie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Właściciel IOD Katowice™ powierza do przetwarzania w zakresie obsługi technicznej dostawcy serwera obsługującego stronę internetową (tj. Bizmedia.pl Sp. z o.o.).
  • Weryfikacja autentyczności certyfikatów poświadczających zaliczenie testów egzaminacyjnych on-line w zakresie certyfikacji osób. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*, tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. System informatyczny nie pozwala na sprawdzenie autentyczności certyfikatu (przetworzenie formularza) bez zaznaczenia pola oznaczonego tekstem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. Uprawnionym do weryfikacji autentyczności certyfikatu jest wyłącznie Użytkownik w nim wskazany. Zgoda udzielona zostaje Właścicielowi IOD Katowice™, przez Użytkownika (osobę weryfikującą certyfikat). Zgoda obejmuje dane osobowe podane w formularzu, tj. imię nazwisko i datę urodzenia Użytkownika. Zgoda udzielona jest w celu weryfikacji certyfikatu potwierdzającego zaliczenie testu egzaminacyjnego. Weryfikacja następuje automatycznie z chwilą wysłania poprawnie wypełnionego formularza weryfikacyjnego, podane dane nie są zapisywane na serwerze, z chwilą wygenerowania potwierdzenie następuje zakończenie przetwarzania danych osobowych. Weryfikacja realizowana jest w ten sposób, ze imię, nazwisko, data urodzenia, numer certyfikatu oraz pozostałe dane są kodowane do postaci kody weryfikacyjnego, jeżeli zakodowana treść jest identyczna z podanym w certyfikacie kodem weryfikacyjnym, certyfikat uznany zostaje za autentyczny. Dane osobowe Właściciel IOD Katowice™ powierza do przetwarzania w zakresie obsługi technicznej dostawcy serwera obsługującego stronę internetową (tj. Bizmedia.pl Sp. z o.o.).
  • Obsługa korespondencji dot. bloga tematycznego oraz działania z tym związane. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*, tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Zgoda jest udzielona Właścicielowi IOD Katowice™, przez Użytkownika i obejmuje dane osobowe zawarte w wiadomości. Zgoda udzielona jest w celach obsługi korespondencji i wynika z jej treści. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania. Dane osobowe Właściciel IOD Katowice™ powierza do przetwarzania w zakresie obsługi technicznej dostawcy serwera obsługującego stronę internetową (tj. Bizmedia.pl Sp. z o.o.) oraz dostawcy konta poczty elektronicznej (tj. Bizmedia.pl Sp. z o.o.).
  • Obsługa korespondencji dot. oferowanych usług oraz działania z tym związane. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”. Dane przetwarzane będą w ww. celu przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania. Dane osobowe Właściciel IOD Katowice™ powierza do przetwarzania w zakresie obsługi technicznej dostawcy serwera obsługującego stronę internetową (tj. Bizmedia.pl Sp. z o.o.) oraz dostawcy konta poczty elektronicznej (tj. Bizmedia.pl Sp. z o.o.).

Przez wskazane wyżej „cele przetwarzania” rozumieć należy cele bezpośrednie tj. wynikające z merytoryki sprawy oraz cele pośrednie tj. wynikające z przyjętych zasad i przepisów jak np. archiwizacja.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, komunikacji oraz podmioty, z którymi Właściciel IOD Katowice™ zawarł umowę dot. obsługi.

Osoba której dane dotyczą na prawo do cofnięcia wyrażonej zgodny na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Właściciela IOD Katowice™, dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osoba której dane dotyczą na prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Właściciel IOD Katowice™ zbiera minimalną ilość danych, niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Właściciela IOD Katowice™.

Właściciel IOD Katowice™ nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Właściciel IOD Katowice™ dokłada starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.

CZĘŚĆ III

Treści publikowane na stronie IOD Katowice™ udostępnianie są na podstawie licencji „Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)”. W uproszeniu oznacza to, że zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie treści i wszelkich pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle. Pełna treść licencji dostępna jest pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl. Wyjątkiem są publikowane na stronie IOD Katowice™ fotografie, których dalsze wykorzystanie jest zabronione. Fotografie pochodzą z serwisu https://unsplash.com i udostępniane są na podstawie przedstawionej tam licencji.

Publikowane treści stanowią subiektywne zdanie właściciela IOD Katowice™. Treści mogą być np. niekompletne, błędne, zdezaktualizowane. Właściciel IOD Katowice™ nie odpowiada za ich wykorzystanie, w tym za jakąkolwiek ewentualną szkodę wynikającą z ich użycia.

Użytkownik strony IOD Katowice™ może komentować wybrane treści i uczestniczyć w dyskusji. Za stworzone przez siebie treści odpowiada Użytkownik. Właściciel IOD Katowice™ zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania i kasowania treści umieszczanych przez Użytkownika. Treści publikowane w ramach komentarzy licencjonowane są na tej samej zasadzie jak pozostałe treści, tj. na podstawie licencji „Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)”, o której mowa wyżej.

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 19.08.2020 r. (ze zmianami z dnia 21.09.2020 r. oraz dnia 10.06.2021 r.) , do odwołania. W przypadku zmiany zasad, zostaną one opublikowane w sieci Internet pod tym samym adresem.


* Występujące w treści pojęcia wyjaśniono w odrębnym artykule.