Zakład ubezpieczeń ma interes prawny w pozyskaniu danych osobowych osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę. Udostępnienie ubezpieczycielowi danych osoby która wyrządziła szkodę (np. sprawcy kolizji, sprawcy zalania mieszkania) realizowane jest w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 828 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) oraz art. 828 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.
Art. 828 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art. 828 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Osobną kwestią jest udostępnienie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych danych pracownika, który np. uległ wypadkowi przy pracy. Takie udostępnienie realizowane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz §1 i §2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.